รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล   
101ชุมชนวัดทอนหงส์นางอำพร จุตติ 075396270 
102ชุมชนวัดอินคิรีนางสาววิลา อานนท์ 075349307 
103บ้านคลองแควนายสังเวียน แก้วนพ 075338387 
104บ้านชุมขลิงนางกัลยา สุวรรณคช   
105บ้านในเขียว 1นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์ 075396162 
106บ้านในเขียว 2  075396378 
107บ้านวังลุงนางพิญญู สุทธิพันธ์ 075394012 
108วัดกำแพงถมนายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์   
109วัดเขาขุนพนมนายปรีชา แสงบรรจง 075338424 
110วัดเขาปูนนางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์ 075396292 
111วัดท้าวโทะนายธนูศิลป์ สุขแสนสุข   
112วัดโทเอกนายเกษม อนุรัตน์ 075348462 
113วัดนากันนายไพสิต เพ็ชศรี 075349418 
115วัดพรหมโลกนางวรรณะ ชูสุวรรณ์ 075338388 
116วัดโยธาธรรม  075450157 
117วัดสากเหล็กนายตะวัน พันธุ์ชูศรี 075349465 
118วัดหลวงครูว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิม 075450158 
119วัดใหม่นายปิยะ แสงรักษ์   
201ชุมชนวัดสระแก้วนางกัญพิชา ชูโชติ 075375052 
202ชุมชนใหม่นายสุจินต์ สุดคิด 075351306 
203ท่าศาลานายพนธกร จรเสมอ 075521117 
204บ้านฉาง    
206บ้านท่าสูงนายชัยชาญ สกุลชิต 075522016 
207บ้านทุ่งเกราะนางบุปผา จันทร์ศรีนวล 075349324 
208บ้านทุ่งชนนายคำนวณ มิตรกระจ่าง 075350350 
209บ้านในถุ้ง  075521403 
210บ้านบ่อกรูดนางสาวละออ จันทร์ชุม 075375310 
211บ้านประชาอารีนายสันติ ปิ่นหอมกุล 075348672 
212บ้านปากเจานายธนวัฒน์ มีศรี 075348395 
213บ้านปากดวดนางสาวอำพรรัตน์ สมจิต 075450145 
214บ้านพังปริงนายสัญยิด ยีส้า 075375203 
215บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)นายนฤทธิ์ จันมณี 075375410 
216บ้านวังหิน  075450147 
217บ้านสระบัวนายสิทธิชัย ทองนุ่น 075521438 
218บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92นายสุธรรม นวลแป้น 075522071 
219บ้านสะพานหัน  075522089 
220บ้านสำนักม่วงนางสาวสุรัสวดี บุญติด 075348383 
221บ้านหนองหว้านางวรารัตน์ กิจมะโน 075348393 
222บ้านหนับเภานายสนิท อนันต์ 075354717 
223บ้านหน้าเขาวัดนายบพิธ แก้วสังข์ 075450031 
224บ้านอินทนินนางสาวดารุณี บุญวิก 099718791 
225ปทุมานุกูลนายมนตรี เจียรมาศ 075521384 
226ราชประชานุเคราะห์ 8นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ 075369486 
228วัดโคกเหล็ก    
229วัดจันทาราม  075348399 
230วัดจันพอ  075348676 
231วัดชลธารามนางถนอมศรี เกษโร 075521508 
232วัดชัยธารามประดิษฐ์นายเกษม เกื้อกาญจน์ 075350349 
233วัดดอนใครนายสุภาพ ผิวเหมาะ 075348389 
234วัดทางขึ้นนายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม 075521581 
235วัดเทวดารามนางประทุมมาส รู้ยิ่ง 075521964 
236วัดนากุนนางปาณิสรา ศิริวัฒน์ 075375399 
238วัดน้ำตกนางมลิวัลย์ พาศรี 075348387 
239วัดประดู่หอมนายสมเกียรติ เมืองจันทร์ 075350430 
240วัดปลักปลานางฉวีวรรณ แก้วสังข์ 075354718 
241วัดป่า(ท่าขึ้น)นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์   
243วัดพระเลียบนายอมฤต หล้าหลั่น 075405550 
244วัดพระอาสน์นายสันติ มูณีวรรณ 075348379 
245วัดโมคลานนายสุธรรม บุญติด 075349140 
246วัดยางงามนายจรัญ เพชรเพ็ง 075522448 
247วัดยางทองนางปัทมา รอดผล   
248วัดสโมสรนางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ 075349139 
249วัดสระประดิษฐ์นายจำเนียร พรหมแก้ว 075521351 
250วัดสวนหมาก  075394013 
251วัดหญ้าปล้องนายอุทัย สุทธิพันธ์ 075348674 
252วัดหมายนายยศ พรประเสริฐ   
301ชุมชนวัดเทพราชนายวรศักดิ์ ดวงมุสิก 075367360 
302ชุมชนวัดปัณณาราม  075535939 
304บ้านเขาทรายนางสาวอัซรีดา อามินี 075450118 
305บ้านเขาฝ้ายนายจรูญ ศรีใหม่ 075376776 
306บ้านเขายวนเฒ่านายประเทือง นุ่นสง 075450117 
307บ้านเขาใหญ่นายเสกศักดิ์ ยินดี 075349356 
308บ้านคลองตีนเป็ดนางสาโรจน์ ศรีบงการ   
309บ้านช่องเขาหมากนายนพวงศ์ จิตต์อารีย์ 075450097 
310บ้านต้นจันทน์นายไฟซอล ยีโกบ 075349217 
311บ้านทุ่งขันหมากนายระพิน แก้วผ่อง   
312บ้านทุ่งครั้ง    
313บ้านทุ่งหัวนา  075476807 
314บ้านน้ำขาวนายวิทยา นุ่นจุ้ย 072633555 
315บ้านน้ำฉา    
316บ้านน้ำร้อนนายสุภาส มณีโชติ 075450098 
317บ้านบางฉางนางจิระพันธ์ เรืองเมือง 075536463 
318บ้านปราบราษฏร์อุทิศนายนิคม ม่วงหิมพาน 075476810 
319บ้านปลายทอนนายวิริยะ วุฒิมานพ 075535343 
320บ้านเผียนนางสาวเพชรลดา สมเพชร 075450096 
322บ้านสุวรรณเขต    
323บ้านไสพลูนางรุ่งตระกาล แก้วประจุ 075351332 
324บ้านไสเหรียงนายประดิษฐ์ สังขนุกิจ 075450120 
325บ้านห้วยทรายทองนายบุญชนะ สิริกาญจน์ 075535045 
326วัดกลางนายอภิจิตร์ ณ นคร   
327วัดขรัวช่วยนายณฐกฤต ชื่นชนะ 075367217 
328วัดเขาน้อยนายโสภณ มีเสน 075349485 
330วัดคงคาเลียบนางนุกูล เพ็ชร์แก้ว 075350979 
331วัดคงคาวดีนายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ 075367526 
332วัดจอมทอง  075535097 
333วัดชนสังขรณพิจิตรนางสาวนิมล ชัยฤกษ์ 075354141 
334วัดชนารามนายศิริวัฒน์ พุดทอง 075349484 
335วัดถ้ำเทียนถวายนายอรุณ ศรีรัตน์ 075476616 
336วัดธารน้ำฉานางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย   
337วัดประทุมทายการามนายประวรรณชัย เต็งทอง 075536471 
338วัดปากด่านนายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง 075367524 
339วัดศิลาชลเขตนายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม 075349372 
340วัดสโมสรสันนิบาตนายมานะจิตต์ รัตนมณี 075367507 
341วัดสวนศิขรบรรพตนางสาววิจิตร ทลิกรรณ์ 075349215 
342วัดสุชนนางกมลชนก ธานีรัตน์ 075536219 
343วัดสุธรรมารามนายณัฐวัฒน์ รักทอง 075349387 
401ชุมชนบ้านบางโหนดนายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน 075529029 
402ชุมชนวัดบางคูนางพรพิมล สุขสมเสรี 075527531 
404บ้านเขาหัวช้างนายปิยศักดิ์ สันธานเดชา 075476844 
405บ้านแขวงเภานายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์ 075476972 
406บ้านคลองวังนายประกอบ ขุนไกร 075450008 
407บ้านคลองเหลงนางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ   
408บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)นายจักรพงษ์ เดชสุข 075528969 
409บ้านท่าจันทน์  075476974 
410บ้านท่าน้อยนางอรไท มะลิแก้ว 075527530 
411บ้านท่าม่วงนายภัทรพล บุญนาค 075529030 
412บ้านในเพลานายหยา ชายภักตร์ 075529506 
413บ้านเปร็ตนายวิชาญ จินพล 075528202 
414บ้านวัดในนายพราสันต์ การดี 075528040 
415วัดกระดังงานางศุภวรรณ นาควงค์ 075528042 
416วัดเขา (วันครู2501)นางนัยนา เมฆแดง 075529028 
417วัดคีรีวงนายทศพล ใบเต้ 075476973 
418วัดเจดีย์หลวงนางจุราภรณ์ คงเจริญ 075527533 
501เคียงศิรินายสมศักดิ์ แสงสว่าง   
502บ้านขุนทะเลนายมนต์ชัย อินมณเทียร 075450007 
503บ้านนบนางปุณยภา แก้วนุ่น 075450005 
504บ้านในตูลนายสากล หาญใจ 075460479 
505บ้านปากลงนายมาณพ เสียมไหม 075309605 
506บ้านพังหรันนางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ 075348390 
507บ้านพิตำนางดารณี เสียมไหม 075309211 
508บ้านโรงเหล็กนายวาที จันทพราหมณ์ 075307187 
509วัดเขาน้อย    
510วัดคงคานายจรูญ จันทร์เอียด 075350565 
511วัดนาเหรงนายจุฬา จันทพราหมณ์ 075307139 
512วัดเปียนนายสมภาส สิทธิฤทธิ์ 075307108 
513วัดโรงเหล็กนายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว 075307185