รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นายสพล ชูทอง   
101ชุมชนวัดทอนหงส์นางอำพร จุตติ 075396270 
102ชุมชนวัดอินคิรีนายเอกวิทย์ จันทวงศ์ 075349307 
103บ้านคลองแควนายตะวัน พันธุ์ชูศรี 075338387 
104บ้านชุมขลิง    
105บ้านในเขียว 1  075396162 
106บ้านในเขียว 2  075396378 
107บ้านวังลุงนางนภัทร นามสุข 075394012 
108วัดกำแพงถมนายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์   
109วัดเขาขุนพนมนายจุฬา จันทพราหมณ์ 075338424 
110วัดเขาปูนนางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์ 075396292 
111วัดท้าวโทะ    
112วัดโทเอกนายสุภชัย เพชรพันธ์ 075348462 
113วัดนากัน  075349418 
115วัดพรหมโลกนางโชคดี จันทร์ทิพย์ 075338388 
116วัดโยธาธรรมนางจิราภรณ์ สิทธิมาก 075450157 
117วัดสากเหล็กนางสาววิจิตร ทลิกรรณ์ 075349465 
118วัดหลวงครู  075450158 
119วัดใหม่นายปิยะ แสงรักษ์   
201ชุมชนวัดสระแก้วนางกัญพิชา ชูโชติ 075375052 
202ชุมชนใหม่นายไฟซอล ยีโกบ 075351306 
203ท่าศาลานางประทุมมาส รู้ยิ่ง 075521117 
204บ้านฉาง    
206บ้านท่าสูงนายชัยชาญ สกุลชิต 075522016 
207บ้านทุ่งเกราะนายสัญยิด ยีส้า 075349324 
208บ้านทุ่งชนนางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง 075350350 
209บ้านในถุ้งนายธนวัฒน์ มีศรี 075521403 
210บ้านบ่อกรูด  075375310 
211บ้านประชาอารีนางสาวมนทิรา ทัลวรรณ์ 075348672 
212บ้านปากเจานายวรศักดิ์ ดวงมุสิก 075348395 
213บ้านปากดวด  075450145 
214บ้านพังปริง  075375203 
215บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)  075375410 
217บ้านสระบัวนายสิทธิชัย ทองนุ่น 075521438 
218บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92นางสุวรรณา โกราเมศ 075522071 
219บ้านสะพานหันนายชนสิษฎ์ พรประเสริฐวงศา 075522089 
220บ้านสำนักม่วง  075348383 
221บ้านหนองหว้า  075348393 
222บ้านหนับเภานายสนิท อนันต์ 075354717 
223บ้านหน้าเขาวัดนางสาวอำพรรัตน์ สมจิต 075450031 
224บ้านอินทนินนายเสกศักดิ์ ยินดี 099718791 
225ปทุมานุกูลนางสาวดารุณี บุญวิก 075521384 
226ราชประชานุเคราะห์ 8นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ 075369486 
228วัดโคกเหล็กนายสันติ มูณีวรรณ   
229วัดจันทาราม  075348399 
230วัดจันพอ  075348676 
231วัดชลธาราม  075521508 
232วัดชัยธารามประดิษฐ์นายบุญนาค กำนอก 075350349 
233วัดดอนใครนายบพิธ แก้วสังข์ 075348389 
234วัดทางขึ้นนางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว 075521581 
235วัดเทวดารามนางไพจิตต์ มีปลอด 075521964 
236วัดนากุนนางสาวสาวิตรี สีขาว 075375399 
238วัดน้ำตกนางมลิวัลย์ พาศรี 075348387 
239วัดประดู่หอม  075350430 
240วัดปลักปลานางฉวีวรรณ แก้วสังข์ 075354718 
241วัดป่า(ท่าขึ้น)    
243วัดพระเลียบนายอมฤต หล้าหลั่น 075405550 
244วัดพระอาสน์  075348379 
245วัดโมคลานนางสาวสุรัสวดี บุญติด 075349140 
246วัดยางงาม  075522448 
247วัดยางทองนางวรารัตน์ กิจมะโน   
248วัดสโมสรนายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์ 075349139 
249วัดสระประดิษฐ์นางอุทุมพร จันทวงศ์ 075521351 
251วัดหญ้าปล้องนายทศพล ใบเต้ 075348674 
252วัดหมาย    
301ชุมชนวัดเทพราชนายสมเกียรติ เมืองจันทร์ 075367360 
302ชุมชนวัดปัณณาราม  075535939 
304บ้านเขาทรายนางสาวอัซรีดา อามินี 075450118 
305บ้านเขาฝ้ายนางสาวอิศรา ช่วยชู 075376776 
306บ้านเขายวนเฒ่า  075450117 
307บ้านเขาใหญ่  075349356 
308บ้านคลองตีนเป็ดนางกัลยา สุวรรณคช   
309บ้านช่องเขาหมากนายศิริวัฒน์ พุดทอง 075450097 
310บ้านต้นจันทน์นางสาโรจน์ ศรีบงการ 075349217 
311บ้านทุ่งขันหมาก    
312บ้านทุ่งครั้งนายวิทยา นุ่นจุ้ย   
313บ้านทุ่งหัวนานายระพิน แก้วผ่อง 075476807 
314บ้านน้ำขาว  072633555 
315บ้านน้ำฉา    
316บ้านน้ำร้อน  075450098 
317บ้านบางฉางนางจิระพันธ์ เรืองเมือง 075536463 
318บ้านปราบราษฏร์อุทิศ  075476810 
319บ้านปลายทอน  075535343 
320บ้านเผียน  075450096 
322บ้านสุวรรณเขต    
323บ้านไสพลูนางรุ่งตระกาล แก้วประจุ 075351332 
324บ้านไสเหรียงนายประดิษฐ์ สังขนุกิจ 075450120 
325บ้านห้วยทรายทอง  075535045 
326วัดกลางนายอภิจิตร์ ณ นคร   
327วัดขรัวช่วยนายณฐกฤต ชื่นชนะ 075367217 
328วัดเขาน้อยนายหยา ชายภักตร์ 075349485 
330วัดคงคาเลียบ  075350979 
331วัดคงคาวดี  075367526 
332วัดจอมทองนายปรีชา ทองราช 075535097 
333วัดชนสังขรณพิจิตรนางสาวนิมล ชัยฤกษ์ 075354141 
334วัดชนาราม  075349484 
335วัดถ้ำเทียนถวายนายอรุณ ศรีรัตน์ 075476616 
336วัดธารน้ำฉานางสาวพรพิมล เบ้าวงศ์สกุล   
337วัดประทุมทายการามนายโสภณ มีเสน 075536471 
338วัดปากด่าน  075367524 
339วัดศิลาชลเขตนายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม 075349372 
340วัดสโมสรสันนิบาตนายมานะจิตต์ รัตนมณี 075367507 
341วัดสวนศิขรบรรพตนายกูอุดม สัญญา 075349215 
342วัดสุชนนางกมลชนก ธานีรัตน์ 075536219 
343วัดสุธรรมารามนายณัฐวัฒน์ รักทอง 075349387 
401ชุมชนบ้านบางโหนดนายปิยศักดิ์ สันธานเดชา 075529029 
402ชุมชนวัดบางคูนางสุภาวดี อ่อนแก้ว 075527531 
404บ้านเขาหัวช้าง  075476844 
405บ้านแขวงเภา  075476972 
406บ้านคลองวัง  075450008 
407บ้านคลองเหลงนางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ   
408บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)นายจักรพงษ์ เดชสุข 075528969 
409บ้านท่าจันทน์  075476974 
410บ้านท่าน้อยนางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ 075527530 
411บ้านท่าม่วงนายประกอบ ขุนไกร 075529030 
412บ้านในเพลา  075529506 
413บ้านเปร็ต  075528202 
414บ้านวัดใน  075528040 
415วัดกระดังงานายชัยพงศ์ รักษาวงศ์ 075528042 
416วัดเขา (วันครู2501)นางนัยนา เมฆแดง 075529028 
417วัดคีรีวง  075476973 
418วัดเจดีย์หลวงนายพราสันต์ การดี 075527533 
501เคียงศิรินางปาณิสรา ศิริวัฒน์   
502บ้านขุนทะเลนายมนต์ชัย อินมณเทียร 075450007 
503บ้านนบ  075450005 
504บ้านในตูล  075460479 
505บ้านปากลงนายนิคม ม่วงหิมพาน 075309605 
506บ้านพังหรัน  075348390 
507บ้านพิตำนางดารณี เสียมไหม 075309211 
508บ้านโรงเหล็กนายมาณพ เสียมไหม 075307187 
510วัดคงคานายจรัญ เพชรเพ็ง 075350565 
511วัดนาเหรงนางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ 075307139 
512วัดเปียนนางสาวละออ จันทร์ชุม 075307108 
513วัดโรงเหล็กนายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว 075307185