ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุจิรา มาลยาภรณ์วัดหลวงครูร.ร.วัดท่าแพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นางสาวอุไรวรรณ สุดคีรีบ้านพิตำร.ร.อนุบาลนครศรีฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3นางจันทร์เพ็ญ ชุมสุวรรณบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)ลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4