ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางชุติมา พรหมชีหมุนปทุมานุกูลลาออกจากราชการ 
2นางพรทิพย์ ญาณสูตรวัดสโมสรลาออกจากราชการ 
3นางรัชนี ทองบัววัดนาเหรงลาออกจากราชการ 
4นางมณี ชูจันทร์วัดน้ำตกลาออกจากราชการ 
5นางจุไรพร ม่วงเพชรวัดจันทารามลาออกจากราชการ