ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุภาทิพย์ ใจแท้วัดเจดีย์หลวงลาออกจากราชการ 
2นางวราภรณ์ คันธิกวัดสากเหล็กลาออกจากราชการ 
3นางสารี ทองมีวัดสากเหล็กลาออกจากราชการ 
4นายสาธร เที่ยงตรงบ้านคลองวังลาออกจากราชการ