ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมนทิรา ทัลวรรณ์ชุมชนวัดบางคูร.ร.วัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นางนงลักษณ์ พุ่มรักชาติบ้านสำนักม่วงบ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3นางสุภาทิพย์ ใจแท้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
4นางวราภรณ์ คันธิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
5นางสารี ทองมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
6นางจุไรพร ม่วงเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
7นางชุติมา พรหมชีหมุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
8นายธีระ กั๋งเซ่งบ้านหนองหว้าลาออกจากราชการ 
9นายวิศิษย์ กำลังมากบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)ลาออกจากราชการ 
10นางสาวอรรถยา คงแท่นวัดเขา (วันครู2501)ลาออกจากราชการ 
11นางสาวบุญญา ทรัพย์โสมท่าศาลาร.ร.วัดไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
12นางพรทิพย์ ญาณสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
13นางรัชนี ทองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
14นางมณี ชูจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ