ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุดใจ กิมาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
2นายกวีพนธ์ ศรีเมืองบ้านบางฉางเกษียณอายุ 
3นายประสิทธิ์ จันทร์แก้ววัดถ้ำเทียนถวายเกษียณอายุ 
4นายสุวัช เอกาพันธุ์บ้านในเขียว 2เกษียณอายุ 
5นายสัมพันธภพ ศรีวิบูลย์วัดจันพอเกษียณอายุ 
6นายพัชรพงศ์ ทับเพชรวัดโคกเหล็กเกษียณอายุ 
7นายบุญเลิศ วีระพรกานต์วัดขรัวช่วยเกษียณอายุ 
8นายถนัด ณ วังอ่างบ้านฉางเกษียณอายุ 
9นายกิตติพงศ์ คิดดีบ้านน้ำฉาเกษียณอายุ 
10นางมัลลิกา จันทพราหมณ์วัดใหม่เกษียณอายุ 
11นายธาตรี นิมิตสมสกุลวัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
12นางสุภา ทวีแก้ววัดโรงเหล็กเกษียณอายุ 
13นางไมตรี นิมิตสมสกุลวัดโมคลานเกษียณอายุ 
14นางมณฑาทิพย์ ณ วังอ่างวัดโมคลานเกษียณอายุ 
15นางณุรชา สุทธิพันธ์วัดโมคลานเกษียณอายุ 
16นางโสภา ขาวเรืองวัดโมคลานเกษียณอายุ 
17นางวิไล ลิ่มกุลวัดพระเลียบเกษียณอายุ 
18นายสมชาย กลิ่นมาลีวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
19นางจุรีรัตน์ กลิ่นมาลีวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
20นายณรงค์ ม่วงเพชรวัดปลักปลาเกษียณอายุ 
21นายธำรงค์ กล่าวเกลี้ยงวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
22นางสาวเกสร แซ่ลิ่มวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
23นางกล่อมใจ ดวงจิตวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
24นางวัฒนา เดียวกี่วัดทางขึ้นเกษียณอายุ 
25นายธนรัชต์ ชาญณรงค์วัดคงคาวดีเกษียณอายุ 
26นางสมพักตร บุญพร่องวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
27นายสว่าง อุยาราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
28นางเพียงใจ วงษ์ชูราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
29นายสำราญ รอดภัยบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
30นายวิเชียร มณีวงศ์บ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
31นายจิระศักดิ์ ฝั่งชลจิตต์บ้านวังลุงเกษียณอายุ 
32นางจันทรารัตน์ คุณโลกบ้านวังลุงเกษียณอายุ 
33นายประสิทธิ์ มีบุญมากบ้านพังหรันเกษียณอายุ 
34นางเกษร ก๋งอุบลบ้านเปร็ตเกษียณอายุ 
35นางสุพัตรา เพ็ชรหนูบ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
36นางอุทัย เดชานุกูลบ้านนบเกษียณอายุ 
37นางสำรวม บุษบาบ้านทุ่งขันหมากเกษียณอายุ 
38นายณรงค์ สมศักดิ์บ้านท่าสูงเกษียณอายุ 
39นางประจิ้น พลพันธุ์บ้านคลองแควเกษียณอายุ 
40นายสมศักดิ์ พลพันธุ์บ้านคลองแควเกษียณอายุ 
41นางรัฏวรรณ จุลพันธ์ท่าศาลาเกษียณอายุ 
42นายอุทัย ไชยชนะท่าศาลาเกษียณอายุ 
43นางอัจฉรา มังฉกรรจ์ท่าศาลาเกษียณอายุ 
44นางสุมนา รอดรัสสะท่าศาลาเกษียณอายุ 
45นายขันชัย นุภักดิ์วัดใหม่เกษียณอายุ 
46นางจิราภรณ์ คีรีเพ็ชร์วัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
47นายปรีชา จุลภักดิ์วัดสวนหมากเกษียณอายุ 
48นายนิกร สารพัสดุ์วัดสวนหมากเกษียณอายุ 
49นางพัชราพร ทรงอารมภ์วัดสวนศิขรบรรพตเกษียณอายุ 
50นางอุไร เชาวลิตวัดสระประดิษฐ์เกษียณอายุ 
51นางวรรดี ศรีรักษ์วัดสโมสรสันนิบาตเกษียณอายุ 
52นายสมบัติ ร่วมสนิทวัดสโมสรเกษียณอายุ 
53นางสุรีรัตน์ ศรสิทธิ์วัดศิลาชลเขตเกษียณอายุ 
54นายพิษณุ เกษรสิทธิ์วัดศิลาชลเขตเกษียณอายุ 
55นางดวงกมล เมืองด้วงวัดยางทองเกษียณอายุ 
56นายวีระ บานเย็นวัดพระอาสน์เกษียณอายุ 
57นางทรงศรี โสนารถวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
58นางสุวรรณี หนูทองวัดป่ากิ่วเกษียณอายุ 
59นายแจ้ว จันทร์สุวรรณวัดป่า(ท่าขึ้น)เกษียณอายุ 
60นายประสิทธิ์ แซ่หลีวัดน้ำตก 
61นางนิภา พิมเสนวัดนากุนเกษียณอายุ 
62นางจำเนียร ศรีปากแพรกวัดนากันเกษียณอายุ 
63นางสุชารัตน์ ไพรวันวัดโทเอกเกษียณอายุ 
64นางโสภา ไชยนุวงศ์วัดเทวดารามเกษียณอายุ 
65นางสุจิตรา รัตนรัตน์วัดเทวดารามเกษียณอายุ 
66นางอโณทัย บุญมีวัดดอนใครเกษียณอายุ 
67นางอาภรณ์ ใจสุขวัดชัยธารามประดิษฐ์เกษียณอายุ 
68นางเพ็ญพิศ ชำนาญนาวัดเจดีย์หลวงเกษียณอายุ 
69นายวิเชาว์ บุญฉายวัดคงคาเกษียณอายุ 
70นางสาววาสนา อุดหนุนกาญจน์วัดคงคาเกษียณอายุ 
71นางพรทิพย์ รักสนิทวัดคงคาเกษียณอายุ 
72นายอรุณ กัณฐสุทธิ์วัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
73นายสิริศักดิ์ นฤบาลวัดกระดังงาเกษียณอายุ 
74นายวัฒนา ณ ชำนาญวัดกระดังงาเกษียณอายุ 
75นางชฎาภรณ์ จ่าทองราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
76นางกรุณา เสนาะกรรณราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
77นางสาวสาคร ระเห็ดหาญราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
78นางพรทิพย์ คิดเหมาะราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
79นางตรีชฎา ลิกขะไชยราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
80นางเสาวนีย์ แก้วนุ่นปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
81นางอาภรณ์ สมแรงปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
82นางภัณฑิลา แร่ทองปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
83นายกระจ่าง ญาติมากปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
84นางมณฑา ไทยเอื้อปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
85นางสาวอุไร สุขศรีเมืองปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
86นายศิริ ช้างเผือกบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
87นางลัดดาวรรณ เผือกผ่องบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
88นายอภิชาติ สุรพจน์บ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
89นางสาวสุนา แซ่อ๋องบ้านสุวรรณเขตเกษียณอายุ 
90นางสมศรี นนทาบ้านสำนักม่วงเกษียณอายุ 
91นางอุไรวรรณ เปาะทองคำบ้านวังหินเกษียณอายุ 
92นายนุกูล กาญจนะบ้านวังลุงเกษียณอายุ 
93นายบุญฤทธิ์ ขวัญสงบ้านโรงเหล็กเกษียณอายุ 
94นางจิราภรณ์ จันทร์สุวรรณ์บ้านโรงเหล็กเกษียณอายุ 
95นางจำปา ทองนวนบ้านโรงเหล็กเกษียณอายุ 
96นางจารุนันท พงศ์ยี่ล่าบ้านปากดวดเกษียณอายุ 
97นายอนุพงศ์ แกล้วกล้าบ้านประชาอารีเกษียณอายุ 
98นางจารีย์ บุษยะชีวินบ้านบางฉางเกษียณอายุ 
99นายสิทธิพร ชาญณรงค์บ้านบางฉางเกษียณอายุ 
100นางประไพ ขวดทองบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
101นายผจญ ณ นครบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
102นางวรรณา ปานโรจน์บ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
103นางเพียงเพ็ญ พัดฉิมบ้านทุ่งขันหมากเกษียณอายุ 
104นางจินตนา สุขสบายบ้านทุ่งเกราะเกษียณอายุ 
105นายศิริศักดิ์ หิมทองบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
106นางณัฎฐ์วรินทร์ โสมเพ็ชรบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
107นางพรศรี โรจนประทีปบ้านชุมโลงเกษียณอายุ 
108นางจารุวรรณ ศรีแก้วบ้านชุมขลิงเกษียณอายุ 
109นายวิชิต วงค์ราชสีห์บ้านช่องเขาหมากเกษียณอายุ 
110นายณรงค์ ดำนวลบ้านฉางเกษียณอายุ 
111นายเชิดชัย ญาณนิยมบ้านคลองวังเกษียณอายุ 
112นายสมชัย ทองศรีบ้านแขวงเภาเกษียณอายุ 
113นางลัดดาวัลย์ ขำสุขบ้านเขายวนเฒ่าเกษียณอายุ 
114นายทศพร เขียวขาวบ้านเขายวนเฒ่าเกษียณอายุ 
115นางสาวสุวรรณา วรรณเกื้อบ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
116นางชไมพร เค้าสุวรรณบ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
117นางมณี จันทรัตน์บ้านเขาทรายเกษียณอายุ 
118นางจุรีย์ เพชรช่วยบ้านขุนทะเลเกษียณอายุ 
119นางราตรี บุญเต็มท่าศาลาเกษียณอายุ 
120นายเรืองศรี สมแรงท่าศาลาเกษียณอายุ 
121นางชุติมน กิ้มเส้งท่าศาลาเกษียณอายุ 
122นางประนิดน้อย ซังปานชุมชนวัดปัณณารามเกษียณอายุ 
123นางรัตนาภรณ์ ภักดีใหม่ชุมชนวัดปัณณารามเกษียณอายุ 
124นายชาญณรงค์ เสวกวังชุมชนวัดบางคูเกษียณอายุ 
125นางจิราภรณ์ ช่างสลักชุมชนวัดเทพราชเกษียณอายุ 
126นางประไพพร แซ่เลี้ยวชุมชนบ้านบางโหนดเกษียณอายุ 
127นายบำเรอ แก้วนุ่นบ้านปากลงเกษียณอายุ 
128นายสุเทพ กิ้มหม็องบ้านน้ำขาวเกษียณอายุ 
129นายประสาน ชูโชติวัดสากเหล็กเกษียณอายุ 
130นายสุโภชน์ คณเกณฑ์บ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
131นางสุคนธ์ ทิศทองแก้วชุมชนวัดปัณณารามถึงแก่กรรม