ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพัชรีย์ บุญญานุกูลชุมชนใหม่ร.ร.บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นางสาวศจี ชนะรัตน์ชุมชนวัดเทพราชร.ร.บ้านทวดเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ์บ้านเขาหัวช้างโรงเรียนวัดสมอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4นายกมล จันสว่างวัดสโมสรสันนิบาตร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5นางทิพรัตน์ ศรีสุภาราชประชานุเคราะห์ 8โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6นางสาวปราณี ช่วยชูบ้านหนับเภาโรงเรียนวัดควน อ.ทุ่งใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7นางสุวรรณา โกราเมศท่าศาลาโรงเรียนบ้านควนมิตร อ.ชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
8นางสุภาวดี อ่อนแก้วชุมชนบ้านบางโหนดโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
9นายจำนง ชูศรีราชประชานุเคราะห์ 8ลาออกจากราชการ 
10นายไพรัช ธุวธาดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
11นายธีรยุทธ เคหะพันธุ์สกุลวัดนากุนลาออกจากราชการ