ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพโรจน์ คันธิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
2นางวริษฐา มุสิกะปาละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
3นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
4นายจำเนียร พรหมแก้ววัดสระประดิษฐ์เกษียณอายุ 
5นายสุจินต์ สุดคิดชุมชนใหม่เกษียณอายุ 
6นายจรูญ ศรีใหม่บ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
7นายประเทือง นุ่นสงบ้านเขายวนเฒ่าเกษียณอายุ 
8นายคำนวณ มิตรกระจ่างบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
9นางสาววิลา อานนท์ชุมชนวัดอินคิรีเกษียณอายุ 
10นายไพสิต เพ็ชศรีวัดนากันเกษียณอายุ 
11นายสันติ ปิ่นหอมกุลบ้านประชาอารีเกษียณอายุ 
12นายภาณุวัชร แร่ทองท่าศาลาเกษียณอายุ 
13นางประภา ผกากรองเคียงศิริเกษียณอายุ 
14นายเจนวิทย์ ภัทรวังฟ้าชุมชนวัดบางคูเกษียณอายุ 
15นางนันทนี แซ่ลิ่มชุมชนวัดปัณณารามเกษียณอายุ 
16นางกมลรัตน์ จันทร์ทองท่าศาลาเกษียณอายุ 
17นางเพ็ญศรี กาญจนาวิบูลย์ท่าศาลาเกษียณอายุ 
18นางสมศรี ไฝจูท่าศาลาเกษียณอายุ 
19นางกัลยาณี สังข์ทองบ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
20นางประวิง บุญสนองบ้านคลองแควเกษียณอายุ 
21นางโสภา ทองมีบ้านฉางเกษียณอายุ 
22นางไพพรรณ เกื้อสมบ้านทุ่งเกราะเกษียณอายุ 
23นางธนพร เทียมกิ่งทองบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
24นางสมกิจ ใจห้าวบ้านน้ำฉาเกษียณอายุ 
25นางวรรดี จันทรวิภาคบ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
26นางฌานิกา ซึ้งสุนทรบ้านเปร็ตเกษียณอายุ 
27นายศิลป์ อินทองเอียดบ้านสะพานหันเกษียณอายุ 
28นางอุดมศรี โชติโรจนอนันต์บ้านสุวรรณเขตเกษียณอายุ 
29นางพิชญ์สุดา แพเรืองบ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
30นางสินีนาต มีศรีบ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
31นางสุวนันท์ จุลวัจน์บ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
32นายเสถียร รอดประดิษฐ์บ้านห้วยทรายทองเกษียณอายุ 
33นายมานิตย์ พิมพิศาลปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
34นางลิขิต พานิชราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
35นางสาวจีรนันท์ ต่วนคูพงค์ราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
36นางจีระวรรณ จริยะวัฒนาวัดเขา (วันครู2501)เกษียณอายุ 
37นางประภา นนทมิตรวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
38นางสาวพรรณวิภา ชูสุวรรณวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
39นางวันดี หงส์โอภาสวัดเขาน้อยเกษียณอายุ 
40นางจันทร ไชยพงศ์บ้านเขาใหญ่เกษียณอายุ 
41นางพรรณเพ็ญ เงินสยามวัดจันทารามเกษียณอายุ 
42นายวินัย ถวายวัดชนสังขรณพิจิตรเกษียณอายุ 
43นายการุณ สามารถวัดดอนใครเกษียณอายุ 
44นายวรรณะ สุปรียธิติกุลวัดดอนใครเกษียณอายุ 
45นางจรุวัลย์ ช่วยนะวัดถ้ำเทียนถวายเกษียณอายุ 
46นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐวัดโทเอกเกษียณอายุ 
47นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ยวัดธารน้ำฉาเกษียณอายุ 
48นายสง่า หนูทองวัดนาเหรงเกษียณอายุ 
49นางไพรมณี กุลศรีวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
50นางสุจิตรา ทองศรีวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
51นายประมาณ เกตแก้ววัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
52นางรัชนี พุมโกมลวัดชัยธารามประดิษฐ์เกษียณอายุ 
53นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัดวัดปากด่านเกษียณอายุ 
54นางจิรรัตน์ ลักษณะวิลาศวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
55นางสาวยุวดี กิจผดุงวัดพระเลียบเกษียณอายุ 
56นางนงเยาว์ นงค์นวลวัดพระอาสน์เกษียณอายุ 
57นายประเสริฐ นงค์นวลวัดพระอาสน์เกษียณอายุ 
58นายจรูญ ศรีเทพวัดสุธรรมารามเกษียณอายุ 
59นางจินดา นิยมราษฎร์วัดหลวงครูเกษียณอายุ 
60นางยมนา รอดศรีนาคชุมชนบ้านบางโหนดเกษียณอายุ 
61นางประหยัด สุขนุชชุมชนวัดเทพราชเกษียณอายุ 
62นางสุนัน พันธรักษ์ชุมชนวัดบางคูเกษียณอายุ 
63นางประไพ เกิดมณีชุมชนวัดสระแก้วเกษียณอายุ 
64นางวริศรา ดีช่วยชุมชนวัดสระแก้วเกษียณอายุ 
65นายสากล ชูลิกรชุมชนใหม่เกษียณอายุ 
66นางจารุวรรณ กิ่งรัตน์บ้านคลองแควเกษียณอายุ 
67นางสาวสมคิด มุสิกะโรจน์บ้านคลองแควเกษียณอายุ 
68นางจีระวรรณ วัชรกาฬบ้านคลองตีนเป็ดเกษียณอายุ 
69นางเกษรา ลิบลับบ้านคลองวังเกษียณอายุ 
70นายเสรี หมื่นหอบ้านท่าสูงเกษียณอายุ 
71นายอะสาน กูแหมบ้านทุ่งเกราะเกษียณอายุ 
72นางถาวร สายแก้วบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
73นายบัญญัติ สุดสนองบ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
74นางโสมาบดี เกิดสุวรรณบ้านน้ำฉาเกษียณอายุ 
75นางอำไพ วัฒนสิทธิ์บ้านน้ำฉาเกษียณอายุ 
76นางสมรศรี แก้วคงคาบ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
77นางทัศณี รัตนพันธ์บ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
78นางสาวกัลยา แก้วประดับบ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
79นางอุดมพร เกียรติอุดมพันธ์บ้านบางฉางเกษียณอายุ 
80นางอุรารัตน์ สังขนุกิจบ้านพังปริงเกษียณอายุ 
81นางสาวจุรีพร ศรีเจริญบ้านพังปริงเกษียณอายุ 
82นางมลจันทร์ ค้าเจริญบ้านสระบัวเกษียณอายุ 
83นางมีนา มุสิกะบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92เกษียณอายุ 
84นางนาตยา เขียวขาวบ้านไสพลูเกษียณอายุ 
85นางสุธารัตน์ ผ่องแผ้วบ้านหนับเภาเกษียณอายุ 
86นางวีระวรรณ ช้างเผือกบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
87นายเอกรัตน์ บุญรัตน์ปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
88นางเกศนภา ไชยพิคุณราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
89นายสุวิทย์ สัจจารักษ์ราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
90นางนิภร สุทธิวัดกำแพงถมเกษียณอายุ 
91นางสมใจ พรหมคีรีวัดเขาน้อยเกษียณอายุ 
92นายกมล ร่มแก้ววัดเขาน้อยเกษียณอายุ 
93นางนัทธิยา ชื่นกลิ่นวัดจันพอเกษียณอายุ 
94นางวชิราภรณ์ งามยิ่งวัดเจดีย์หลวงเกษียณอายุ 
95นางเบญจมาศ ณ นครวัดชนารามเกษียณอายุ 
96นายสุวิทย์ มาประสงค์วัดนากันเกษียณอายุ 
97นางอัมพร แก้วแกมทองวัดนากันเกษียณอายุ 
98นางจุฑามาส กั๋งเซ่งวัดนาเหรงเกษียณอายุ 
99นางจงใจ สมรูปวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
100นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์วัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
101นางนิลรัตน์ สังขจรวัดเปียนเกษียณอายุ 
102นางยินดี บุญสนองวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
103นายเฉลิม หนูหวานวัดพระอาสน์เกษียณอายุ 
104นายอาสีม จำนงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
105นางสาวปิยาวดี รัญจวนจิตต์วัดสโมสรเกษียณอายุ 
106นางสุมาพร เพ็ชรเกลี้ยงวัดสระประดิษฐ์เกษียณอายุ 
107นายมานะ ทรงอารมภ์วัดสวนศิขรบรรพตเกษียณอายุ 
108นางบุญศรี จุลบลวัดสวนหมากเกษียณอายุ 
109นายธนศักร มีสิทธิ์วัดสุชนเกษียณอายุ 
110นางพรเพ็ญ พันธ์นิตย์วัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
111นายสมนึก กลิ่นมาลีบ้านวังหินเกษียณอายุ 
112นายโสภณ ชาญณรงค์วัดชนสังขรณพิจิตรเกษียณอายุ 
113นายภิญโญ นิตย์วิมลบ้านสำนักม่วงเกษียณอายุ 
114นายสุรศักดิ์ อรุณรุ่งบ้านเขาทรายเกษียณอายุ 
115นางศิริพร พิกุลหอมบ้านในถุ้งเกษียณอายุ