ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นางสาวปิยะนุช บัวชุมบ้านคลองวังโรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ตรัง เขต 2
3นางปิยะภา ศรีจันทร์อ่อนวัดเทวดารามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
4นางสาวอริศรา ส่งทวนบ้านเขาฝ้ายโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5นางจุรีรัตน์ พุ่มแก้วบ้านเขาหัวช้างโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6นางสุลีพร จิระพงษธรท่าศาลาโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
7นายประยูรศักดิ์ ขวัญสงบ้านทุ่งหัวนาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สพม.12
8นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์บ้านในเขียว 1วัดท่าช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9นางศุภวรรณ นาควงค์วัดกระดังงาบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์บ้านแขวงเภาวัดธงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11นางสาวรัตนา ศรีใหม่บ้านเขาฝ้ายโรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
12นายสนิท นิลบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสพป.ชมุพร เขต 2 สพป.ชุมพร เขต 2
13นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 1
14นายมนตรี ขุนรัตน์วัดเขาขุนพนมถึงแก่กรรม 
15นายสุวิทย์ เมืองสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
16นายโสภณ เมฆฉายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
17นางจุฬาภรณ์ ลิ่มปรัชญาบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92ลาออกจากราชการ 
18นางสาวสบันงา หวัดเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชลาออกจากราชการ 
19นางสาวนาตรดรุณ แต่งเกลี้ยงบ้านบางฉางโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
20นายพงษ์ศักดิ์ ดิมานบ้านอินทนินลาออกจากราชการ