ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิตวัดประทุมทายการามวิทยาลัยเทคนิคสิชฃ สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
2นางสาวยุวนารถ นุ้ยสุขท่าศาลาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
3นางนันทยา ศรีสุขใสวัดขรัวช่วยถึงแก่กรรม 
4นางสาวปาล์มปนัด สันธานเดชาวัดเทวดารามถึงแก่กรรม 
5นางณาฏฤดี ถันกี่วัดเทวดารามถึงแก่กรรม