ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวทัฬห์ณิชา ชูศิริบ้านปากลงโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงา
2นายไพบูลย์ คลี่เกษรบ้านประชาอารีโรงเรียนวัดท่ายาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2