ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางถนอมจิตร งามขำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
2นายจรูญ จันทร์เอียดวัดคงคาเกษียณอายุ 
3นายสังเวียน แก้วนพบ้านคลองแควเกษียณอายุ 
4นายปรีชา แสงบรรจงวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
5นางบุปผา จันทร์ศรีนวลบ้านทุ่งเกราะเกษียณอายุ 
6นางพิญญู สุทธิพันธ์บ้านวังลุงเกษียณอายุ 
7นายประวรรณชัย เต็งทองวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
8นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์วัดคงคาวดีเกษียณอายุ 
9นายนพวงศ์ จิตต์อารีย์บ้านช่องเขาหมากเกษียณอายุ 
10นางถนอมศรี เกษโรวัดชลธารามเกษียณอายุ 
11นางอรไท มะลิแก้วบ้านท่าน้อยเกษียณอายุ 
12นางปัทมา รอดผลวัดยางทองเกษียณอายุ 
13นายอุทัย สุทธิพันธ์วัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
14นางพรพิมล สุขสมเสรีชุมชนวัดบางคูเกษียณอายุ 
15นายสุธรรม บุญติดวัดโมคลานเกษียณอายุ 
16นายสมภาส สิทธิฤทธิ์วัดเปียนเกษียณอายุ 
17นางสารภี เกลี้ยงขำวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
18นางโสภา พรหมแก้วท่าศาลาเกษียณอายุ 
19นางกิตติมา ขุนทองจันทร์บ้านในถุ้งเกษียณอายุ 
20นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยงบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92เกษียณอายุ 
21นางนิภาพร ภูมีวัดสระประดิษฐ์เกษียณอายุ 
22นางสมยา ดำนวลวัดสระประดิษฐ์เกษียณอายุ 
23นางกฤติกา บุญมนบ้านโรงเหล็กเกษียณอายุ 
24นางพาณี หอมจันทร์วัดนาเหรงเกษียณอายุ 
25นางรัตนา ช่วยรอดหมดวัดนาเหรงเกษียณอายุ 
26นางอโณทัย ชูยกปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
27นางระวิวรรณ แก้วเจริญวัดเขาปูนเกษียณอายุ 
28นางสมศรี อนันทมาศวัดเขาปูนเกษียณอายุ 
29นางรำพึง เปรมปรีดาวัดพรหมโลกเกษียณอายุ 
30นางพัชรินทร์ แสงบรรจงวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
31นางลิวรรณ สำเภาแก้ววัดท้าวโทะเกษียณอายุ 
32นายสุพิน ขุนศรีวัดหลวงครูเกษียณอายุ 
33นางกัณหา จงรักษาบ้านไสพลูเกษียณอายุ 
34นางโสภา ถวายบ้านเขาทรายเกษียณอายุ 
35นายศรัทธา อ่อนเกตุพลบ้านเขาทรายเกษียณอายุ 
36นายสมทรง สมภูเวชวัดชนสังขรณพิจิตรเกษียณอายุ 
37นางโชติรส ปานสมวัดชนสังขรณพิจิตรเกษียณอายุ 
38นางอารีย์ ฮวดกุลชุมชนวัดเทพราชเกษียณอายุ 
39นางรัตนา พิทักษ์วงศ์บ้านทุ่งครั้งเกษียณอายุ 
40นางอาพร ทิพย์รักษาบ้านเขายวนเฒ่าเกษียณอายุ 
41นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ยวัดขรัวช่วยเกษียณอายุ 
42นางจิระพันธ์ เชาวลิตวัดขรัวช่วยเกษียณอายุ 
43นางจันทรา วิชัยกุลวัดขรัวช่วยเกษียณอายุ 
44นางพรทิพย์ ใจห้าววัดสุธรรมารามเกษียณอายุ 
45นางชุตินันท์ โชติรัตน์วัดสุชนเกษียณอายุ 
46นางสิรินรัตน์ บริบูรณ์บ้านบางฉางเกษียณอายุ 
47นางมณฑา คชินทร์วัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
48นางจิราภรณ์ ชาญณรงค์วัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
49นางกัลยา เกตแก้ววัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
50นางสุพรักษ์ มีสิทธิ์วัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
51นางสุจินดา โต๊ะแอวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
52นางจันตณา สมสุวรรณวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
53นางสุณี เทพทองบ้านปากเจาเกษียณอายุ 
54นางสุมนรัตน์ ไชยสนสวัสดิ์วัดดอนใครเกษียณอายุ 
55นางจงดี ศรีเผด็จท่าศาลาเกษียณอายุ 
56นางบุษบา ดวงขจีท่าศาลาเกษียณอายุ 
57นางสุมาลี ปิ่นหอมกุลท่าศาลาเกษียณอายุ 
58นางพรพรรณ วงศ์ชนะราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
59นางศิลาน้อย พัวเนี่ยววัดชลธารามเกษียณอายุ 
60นางจิราภรณ์ พรหมอินทร์วัดนากุนเกษียณอายุ 
61นางวรางคณา รอดภัยบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
62นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปตบ้านอินทนินเกษียณอายุ 
63นางจุรี แก้วประจุวัดน้ำตกเกษียณอายุ 
64นางสุดารัชต์ ฤทธิเดชวัดพระเลียบเกษียณอายุ 
65นางสุดสาย บุญชูวงศ์วัดยางงามเกษียณอายุ 
66นางสุภาภรณ์ สมศักดิ์วัดหมายเกษียณอายุ 
67นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์น้อยชุมชนใหม่เกษียณอายุ 
68นายสรรเพชญ ชะวาจิตรบ้านประชาอารีเกษียณอายุ 
69นางฐิตินันท์ พรหมเดชบ้านทุ่งเกราะเกษียณอายุ 
70นายอำไพ เลขขำวัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
71นางโสภา งามผ่องใสวัดจันพอเกษียณอายุ 
72นางสาวิตรี ปลอดชูแก้ววัดจันพอเกษียณอายุ 
73นางจรัสศรี ทองนุ่มบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
74นางภาวินี โชติมณีบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
75นางปานหทัย ศรีแสงบ้านวัดในเกษียณอายุ 
76นางประเจิด เพชรสงชุมชนบ้านบางโหนดเกษียณอายุ 
77นางบุญเรียม แพรกสงฆ์วัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
78นางสาวอรพันธุ์ ไชยฉิมวัดชัยธารามประดิษฐ์เกษียณอายุ 
79นายวิสุทธิ์ ส่งนวลบ้านปากลงเกษียณอายุ 
80นางกฤษณา สุวรรณโชติวัดนากันเกษียณอายุ 
81นายกิตติชัย กุญชรินทร์วัดนากันเกษียณอายุ 
82นายไพโรจน์ ลักษณะปิยะวัดเขาขุนพนมเกษียณอายุ 
83นางอรษา ขุนวิช่วยวัดกำแพงถมเกษียณอายุ 
84นางสัญญา อักษรภักดิ์บ้านวังลุงเกษียณอายุ 
85นายวิชัย ศรีเมืองบ้านเผียนเกษียณอายุ 
86นางชอ้อน เมฆสุขบ้านเขายวนเฒ่าเกษียณอายุ 
87นางวันทนา บุญล้ำชุมชนวัดเทพราชเกษียณอายุ 
88นายโสภณ เชาวลิตวัดธารน้ำฉาเกษียณอายุ 
89นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์วัดสวนศิขรบรรพตเกษียณอายุ 
90นางสาวอารีย์ ขนอมวัดสวนศิขรบรรพตเกษียณอายุ 
91นางพิพัฒนาพร ศรีสุขวัดเขาน้อยเกษียณอายุ 
92นางชะอุ่ม มายะเฉียววัดเขาน้อยเกษียณอายุ 
93นางฉวีวรรณ ดำมีวัดกลางเกษียณอายุ 
94นางศรีสุคล ก๋งทองวัดคงคาเลียบเกษียณอายุ 
95นางสุดา สมิทธิบ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
96นางจิรา ทวยเจริญบ้านเขาฝ้ายเกษียณอายุ 
97นางสาวจรรยา สกุลหนูวัดสุชนเกษียณอายุ 
98นายวงเทพ เอี่ยมสุวรรณวัดสากเหล็กเกษียณอายุ 
99นายฤทธิ์ เปาะทองคำบ้านช่องเขาหมากเกษียณอายุ 
100นางสาวแคชริน วรรณเกื้อบ้านบางฉางเกษียณอายุ 
101นางสาวสุนันท์ ฟุ้งเฟื่องบ้านบางฉางเกษียณอายุ 
102นางพัฒนา สินธูวัดประทุมทายการามเกษียณอายุ 
103นางพรศรี สุทินวัดปลักปลาเกษียณอายุ 
104นางสาวสุจิตรา สุทินวัดปลักปลาเกษียณอายุ 
105นางรัตนา สังขนุกิจบ้านพังปริงเกษียณอายุ 
106นางสาวศุภานัน วงศาศุภฤทธ์ท่าศาลาเกษียณอายุ 
107นางอาภรณ์ เมฆฉายท่าศาลาเกษียณอายุ 
108นางสาวพรทิพย์ พันธ์เมืองราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
109นายเฉด หวันเหล็มราชประชานุเคราะห์ 8เกษียณอายุ 
110นายโสภณ จันทร์เอียดปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
111นางสุพิศ แนวกันยาปทุมานุกูลเกษียณอายุ 
112นายชวลิต แนวกันยาวัดป่า(ท่าขึ้น)เกษียณอายุ 
113นางสุณีรัตน์ ขุนรัตน์บ้านทุ่งชนเกษียณอายุ 
114นายวิพจน์ เพชรรัตน์วัดชัยธารามประดิษฐ์เกษียณอายุ 
115นางอำนวย พรหมจรรย์บ้านฉางเกษียณอายุ 
116นางสาวกรกนก บุญช่วยวัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
117นางสุมัญญา นวลปลื้มวัดหญ้าปล้องเกษียณอายุ 
118นางกัญญ์วรา งามยิ่งวัดเขา (วันครู2501)เกษียณอายุ 
119นายโกศล งามยิ่งบ้านวัดในเกษียณอายุ 
120นายนิคม ระวังวงศ์บ้านในตูลเกษียณอายุ 
121นายประพันธ์ ปิยะพันธ์เคียงศิริเกษียณอายุ 
122นายสญชัย เกลี้ยงเกลาบ้านสะพานหันเกษียณอายุ 
123นายส้อง นิลกรรณ์บ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
124นายบุญธรรม ประภัศรบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
125นายวัชระ คุ้มเดชบ้านพังหรันเกษียณอายุ 
126นางจุไร ดำเนินผลบ้านห้วยทรายทองเกษียณอายุ