ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจิตตรอง โสขะรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
2นางน้อย ไทยราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ 
3นายจารุวัฒน์ เสนลิ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเกษียณอายุ