ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมาลินี แก้วแสงทองบ้านปลายทอนนิคมสร้างตนเองเทพา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2นางสาวอรนุช ทองสงฆ์บ้านบางฉางวิทยาลัยการอาชีพตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
3นางสุนิสา เกล้ามณีบ้านทุ่งชนโรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2
4นางสาวชนุลดา แอเด็นวัดจอมทองบ้านคลองสุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
5นางนุกูล เพ็ชร์แก้ววัดคงคาเลียบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
6นางสาวเพชรลดา สมเพชรบ้านเผียนโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7นายศุภชัย อาญาบ้านท่าจันทน์โรงเรียนพรรณราชชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8นายวิชาญ จินพลบ้านเปร็ตโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9นายนฤทธิ์ จันมณีบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10นายเอกราช เอียดแก้วบ้านในเพลาโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรบ้านบ่อกรูดวัดศรีมงคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
12นางอรัญญา ศรีจำนองวัดสระประดิษฐ์โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
13นางรัตติยา จันสว่างวัดชลธารามโรงเรียนสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
14นางสาววรรณิสา ฟองณวงศ์บ้านปากดวด 
15นายอาลี จิตรบรรทัดบ้านปากดวดโรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
16นางสุดารัตน์ ดวงแก้วบ้านท่าม่วงโรงเรียนวัดเกาะจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
17นายธงชัย จันทร์แก้วบ้านโรงเหล็กโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
18นางสาวปิยะภรณ์ ชุมมะบ้านในถุ้งวัดวัวหลุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
19นายสุริยา พรหมเรืองบ้านพังปริงโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
20นางวรรณี มุ่งภูเขียววัดชลธารามถึงแก่กรรม 
21นายวรรธนะ ธราพรบ้านแขวงเภาลาออกจากราชการ 
22นายบุญทวี ลีลาพตะวัดสโมสรสันนิบาตลาออกจากราชการ 
23นางสาวเกตุณภัส เฉลิมวรรณวัดพรหมโลกลาออกจากราชการ