ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุพรรษา คลี่เกษรชุมชนใหม่บ้านควนประชาสรรค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2นางศิรินทิพย์ นุ่นเกลี้ยงวัดหมายวัดธรรมเผด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3นางสาวปุณยวีร์ เสือแก้วชุมชนวัดปัณณารามบ้านปากแพรก อำเภอบางขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4นายกิตติวุฒิ อิสลามราชประชานุเคราะห์ 8บ้านไสยาสน์ อำเภอบางขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5นายศุภโชค รอดทับบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)บ้านสามัคคีธรรม อำเภอทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6นายวิชิต นิลรัตน์วัดโทเอกบ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2